پنج‌شنبه, 30 آبان 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اول نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: جابجايي پايه و شبكه برق – در مسير تعريض معابرسطح شهر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                          

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه  هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

جابجايي پايه و شبكه برق در مسير تعريض معابرسطح شهر

2/773/676/370 139/000/000

نيرو

4 ماه

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/4/9 تا تاریخ  98/4/18 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 98/4/18می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  98/4/19 راس ساعت 13:30 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل

                          

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه  هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

جابجايي پايه و شبكه برق در مسير تعريض معابرسطح شهر

370/676/773/2

000/000/139

نيرو

4 ماه

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 09/04/98 تا تاریخ  18/04/98  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 18/04/98  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  19/04/98  راس ساعت 13:30 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/04/09 مهلت دریافت اسناد: 1398/04/18
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/04/18 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/04/19
تاریخ انقضاء: 1398/04/19
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0