جمعه, 9 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اول نوع فراخوان: مزايده
عنوان: 42 عدد از استندهای تبلیغاتی (سطح شهر) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

 

آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 98/1/27 شورای اسلامی شهر بابل بهره برداري از  42 عدد از استندهاي تبليغاتي سطح شهر را براي مدت يك سال  برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به شركت ها و يا كانون هاي تبليغاتي معتبر حقوقي و يا اشخاص حقيقي كه داراي مجوز فعاليت از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند به  اجاره واگذار نمايد :                                                                                                                             

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي يكسال (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مدت

42 عدد از استندهای تبلیغاتی

(سطح شهر)

2/580/550/000 129/500/000

يك سال

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ دوم این آگهی از تاريخ 98/2/22 تا تاریخ 98/2/31به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 98/2/31 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه 98/3/1  راس ساعت 14:00 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم اين آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

هزينه چاپ و نشر آگهي با برنده مزايده مي باشد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

سيد مجتبي حكيم- شهردار بابل

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/22 مهلت دریافت اسناد: 1398/02/22
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/02/31 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/03/01
تاریخ انقضاء: 1398/03/01
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0