جمعه, 9 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اول نوع فراخوان: مزايده
عنوان: 5 عدد تابلو تبليغاتي با ابعاد 3 در 5 واقع در خيابان شريعتي ،ضلع غربي دانشگاه نوشيرواني وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                                   

آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 6 صورتجلسه مورخه97/1/20شورای اسلامی شهر بابل بهره برداري از 5 عدد تابلو تبليغاتي خود واقع در خيابان شريعتي، ضلع غرب دانشگاه نوشيرواني بابل را به ابعاد 3در 5 براي مدت سه سال برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به شركت ها و يا كانون هاي تبليغاتي معتبر حقوقي و يا اشخاص حقيقي كه داراي مجوز فعاليت از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند به  اجاره واگذار نمايد :                                              

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 15% افزايش (ریال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال سوم با احتساب 15% افزايش(ريال)

سه سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

 5 عدد تابلو تبليغاتي با ابعاد 3 در 5 واقع در خيابان شريعتي ،ضلع غربي دانشگاه نوشيرواني

500/000/000 575/000/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

661/250/000

 

 

 

 

 

1/736/250/000

87/000/000

                                                                              

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ دوم این آگهی از تاريخ 98/2/22 تا تاریخ 98/2/31به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 98/2/31 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه 98/3/1 راس ساعت 14:00 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم اين آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

هزينه چاپ و نشر آگهي با برنده مزايده مي باشد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

سيد مجتبي حكيم- شهردار بابل

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/22 مهلت دریافت اسناد: 1398/02/31
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/02/31 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/03/01
تاریخ انقضاء: 1398/03/01
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0