جمعه, 9 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اول نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: زيرسازي،تراش و روكش آسفالت منطقه يك و دو وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                        

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

زيرسازي،تراش و روكش آسفالت منطقه يك

47/363/429/664 2/370/000/000

راه

6

زيرسازي،تراش و روكش آسفالت منطقه دو

47/363/429/664 2/370/000/000

راه

6

· تامين اعتبار پروژه هاي مذكور از محل منابع داخلي يا تهاتر هاي قانوني مي باشد.

1- براورد بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 98 می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/2/16 تا تاریخ  98/2/25 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/2/25 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  98/2/25  روز چهارشنبه راس ساعت 14:30 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/16 مهلت دریافت اسناد: 1398/02/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/02/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/02/25
تاریخ انقضاء: 1398/02/25
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0