شنبه, 27 مهر 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اول نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: احداث و بازسازي سوله (سايت انجيلسي) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                       

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

مبناي برآورد

احداث و بازسازي سوله

(سايت انجيلسي)

5/838/834/555 291/942/000

ابنيه

6

فهرست بهای ابنيه-  سال 97

 متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 97/12/28 تا تاریخ  98/1/20 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 98/1/20 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ  98/1/21 راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

سرپرست شهرداري بابل  

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/28 مهلت دریافت اسناد: 1398/01/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/01/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/01/21
تاریخ انقضاء: 1398/01/21
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0