يکشنبه, 3 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزایده عمومی ( نوبت دوم )چاپ دوم نوع فراخوان: مزايده
عنوان: 10 عدد تابلو تبليغاتي دورو با ابعاد 2 در 3 واقع در خيابان شريعتي وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                                   

آگهي مزایده عمومی ( نوبت دوم )چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 8 صورتجلسه مورخه97/10/29 شورای اسلامی شهر بابل بهره برداري از 10 عدد تابلو تبليغاتي خود واقع در خيابان شريعتي به ابعاد 2 در 3 را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی برای مدت يك سال به شركت ها و يا كانون هاي تبليغاتي معتبر حقوقي و يا اشخاص حقيقي كه داراي مجوز فعاليت از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند به  اجاره واگذار نمايد :

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي يكسال (ريال)

مدت

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

 10 عدد تابلو تبليغاتي دورو  با ابعاد 2 در 3 واقع در خيابان شريعتي

1/200/000/000

يك سال

60/000/000

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ دوم این آگهی از تاريخ 97/12/8  تا تاریخ 97/12/18به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 97/12/18 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه 97/12/22 راس ساعت 14  می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم اين آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

پرداخت كليه هزينه هاي چاپ ونشرآگهي مزايده و هزينه كارشناسي برعهده برنده مزايده مي باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

مهدي كياني اميري- سرپرست شهرداري بابل

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/08 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/18
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/18 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/22
تاریخ انقضاء: 1397/12/22
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0