يکشنبه, 3 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: 1-عمليات روكش آسفالت-ضلع شمال بلوار امام رضا 2-عمليات روكش آسفالت-ضلع جنوب بلوار امام رضا وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چا اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

 

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مبناي برآورد

صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

1-عمليات روكش آسفالت-ضلع شمال بلوار امام رضا

13/673/230/459 684/000/000

راه و باند سال 97

راه

4

2-عمليات روكش آسفالت-ضلع جنوب بلوار امام رضا

13/380/206/815 670/000/000

راه و باند سال 97

راه

4

.

1- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 97/12/5 تا تاریخ  97/12/14 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري مورخ 97/12/14 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  97/12/15 راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

سرپرست شهرداري بابل

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/05 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/14
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/14 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/15
تاریخ انقضاء: 1397/12/15
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0