يکشنبه, 3 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: احداث و بازسازي سوله (سايت انجيلسي) و اجراي جداول نهر و كانيوو و جمع آوري آبهاي سطحي _شهرك آزادگان-فيضيه 14-محله سيد جلال وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                           

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

مبناي برآورد

احداث و بازسازي سوله

(سايت انجيلسي)

5/838/834/555 291/942/000

ابنيه

6

فهرست بهای ابنيه-  سال 97

اجراي جداول نهر و كانيوو و جمع آوري آبهاي سطحي _شهرك آزادگان-فيضيه 14-محله سيد جلال

5/495/294/041 274/765/000

ابنيه يا آب

4

فهرست بهاي ابنيه راه و باند-آبياري و زهكشي سال 1397

 متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 30/11/97 تا تاریخ  11/12/97  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري تاریخ 11/12/97  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  15/12/97  راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 219 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

سرپرست شهرداري بابل  

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/30 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/11
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/15
تاریخ انقضاء: 1397/12/15
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0