يکشنبه, 3 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اول نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: پروژه ( 1) عمليات زيرسازي و روكش آسفالت-فاز پنجم جاده ساحلي پروژه ( 2 ) زيرسازي و روكش آسفالت منطقه يك وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                        آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :                                               

پروژه ( 1)

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مبناي برآورد

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

عمليات زيرسازي و روكش آسفالت-فاز پنجم جاده ساحلي

27/769/148/463 1/388/457/423

راه و باند سال 97

راه

6

پروژه ( 2 )

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مبناي برآورد

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

زيرسازي و روكش آسفالت منطقه يك

4/998/043/384 249/903/000

راه و باند سال 97

راه

3

 

· تامين اعتبار پروژه شماره( 1 ) از محل منابع عمراني و داخلي مي باشد .

1- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 97/12/2 تا تاریخ  97/12/11 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/12/11  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  97/12/15 راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

سرپرست شهرداري بابل  

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/02 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/11
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/15
تاریخ انقضاء: 1397/12/15
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0