چهارشنبه, 2 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزايده عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دوم نوع فراخوان: مزايده
عنوان: اجاره تلويزيون شهري واقع در خيابان مدرس ، چهارراه شهرباني وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                            

آگهي مزايده عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 6 صورتجلسه مورخ 97/8/29 شوراي اسلامي شهر نسبت به اجاره تلويزيون شهري چهارراه شهرباني براي مدت 3 سال بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

                                                                                   

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 12% افزايش (ریال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال سوم با احتساب 12 % افزايش(ريال)

سه سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

 اجاره تلويزيون شهري واقع در خيابان مدرس ،چهارراه شهرباني

1/380/000/000 1/545/600/000

 

 

 

 

 

1/731/072/000

 

 

 

 

 

4/656/672/000

232/833/600

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 97/11/16 تا تاریخ  97/11/27 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/11/27 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ  97/12/1 راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محسن کبود فیروزجایی

شهردار بابل

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/16 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/27
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/11/27 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/01
تاریخ انقضاء: 1397/12/01
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0