چهارشنبه, 2 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: زيرسازي و روكش آسفالت منطقه يك و زيرسازي و روكش آسفالت منطقه دو و عمليات تخريب و اجراي دال بتني و اصلاح شيب مقطع عرضي حدفاصل خداداد 1 تا 38 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                       

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مبناي برآورد

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

زيرسازي و روكش آسفالت منطقه يك

4/998/043/384 249/903/000

راه و باند سال 97

راه

3

زيرسازي و روكش آسفالت منطقه دو

4/998/043/384 249/903/000

راه و باند سال 97

راه

3

عمليات تخريب و اجراي دال بتني و اصلاح شيب مقطع عرضي حدفاصل خداداد 1 تا 38

6/866/878/212 343/344/000

ابنيه سال 97

ابنيه يا راه

4

1- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 97/11/10تا تاریخ  97/11/21 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تاریخ 97/11/21 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  97/11/24  راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محسن کبود فیروزجایی

شهردار بابل  

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/10 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/21
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/11/21 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/11/24
تاریخ انقضاء: 1397/11/24
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0