چهارشنبه, 2 مرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دوم نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: لايروبي و ساماندهي رودخانه بابلرود فاز پنجم جاده ساحلي وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                            

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

لايروبي و ساماندهي رودخانه بابلرود فاز پنجم جاده  ساحلي

21/178/613/049 1/058/930/652

آب

6

 

· تامين اعتبار پروژه از محل منابع عمراني و داخلي مي باشد .

1- براورد بر اساس فهرست  آبياري و زهكشي سال 97 می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 97/11/1 تا تاریخ  97/11/11 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تاریخ 97/11/11 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  97/11/17راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محسن کبود فیروزجایی

شهردار بابل  

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/01 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/11
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/11/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/11/17
تاریخ انقضاء: 1397/11/17
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0