جمعه, 9 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزایده عمومی (نوبت اول)(چاپ سوم) نوع فراخوان: مزايده
عنوان: پلاک ثبتی 2326/642/9583 اصلي بخش دو غرب بابل و پلاک ثبتی 2815/2814/471/4828 اصلی بخش يك شرق وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مزایده عمومی

(نوبت اول)(چاپ سوم)

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 10 صورتجلسه اصلي مورخه 97/7/8 و بند 10 صورتجلسه اصلي مورخ 97/9/13 شورای اسلامی شهر بابل دو قطعه زمین به شماره پلاکهاي ثبتی 2326/642/9583 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت 268 متر مربع واقع در ميدان بسيج-جنب تاكسيراني سابق و 2815/2814/471/4828  اصلی بخش يك شرق به مساحت 250 متر مربع بابل واقع در بلوار امام رضا-ياسين يك-شهرك مالك اكبرنژاد متعلق به خود را برابر قیمت پایه کارشناسی به فروش رساند :

موضوع مزایده

مساحت(مترمربع)

مبلغ پایه کارشناسی (ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

پلاک ثبتی 2326/642/9583 اصلي بخش دو غرب بابل واقع در ميدان بسيج-جنب تاكسيراني سابق

268

30/000/000/000

000/000/500/1

پلاک ثبتی 2815/2814/471/4828 اصلی بخش يك شرق واقع در بلوار امام رضا-ياسين يك-شهرك مالك اكبرنژاد

250

3/000/000/000 150/000/000

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 97/10/10  به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه
ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا تاریخ 97/10/10 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه 97/10/11 راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه ملك مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني نقل و انتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پرداخت كليه هزينه هاي چاپ ونشرآگهي مزايده و هزينه نقل و انتقالات برعهده برنده مزايده مي باشد.

ضمنا مبلغ هر يك از پلاك ها غير قابل تقسيط بوده و بايد نقدي و يكجا به حساب شهرداري واريز گردد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

محسن كبود فيروزجايي- شهردار بابل

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/10 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/11
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/10 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/11
تاریخ انقضاء: 1397/10/11
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0