پنج‌شنبه, 30 آبان 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزایده عمومی چاپ دوم( نوبت اول ) نوع فراخوان: مزايده
عنوان: فروش 8 دستگاه از خودروهاي شهرداري وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

 

آگهي مزایده عمومی چاپ دوم( نوبت اول )

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 9 صورتجلسه مورخ97/9/20 شورای اسلامی شهر بابل 8 دستگاه از خودروهای خود را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش برساند :

ردیف

شماره پلاک انتظامی

نوع و سیستم

مدل و رنگ

تعداد محور

نوع سوخت

ظرفیت

شماره موتور

شماره شاسی

قابلیت شماره گذاری

درصد استهلاک

قیمت کارشناسی(ریال)

سپرده(ریال)

1

82-894 ج 16

وانت نيسان 2000

آبي -1353

دو محور

بنزینی

دو نفر

084519 دستكوب

002597

دارد

%59

30/000/000 1/500/000

2

82-137 ج11

كاميونت ون نيسان 2400

آبي روغني -1379

دو محور

بنزيني

جمعا 3800 كيلوگرم

00151266

C52374

دارد

%56

90/000/000 4/500/000

3

72-931 ج 27

پژو آردي 1600

يشمي سير روغنی-1384

دو محور

بنزینی

4 نفر

11784031066

13433374

دارد

%57

32/000/000 1/600/000

4

72-556 ج 78

پژو روآ

نوك مدادي متالیک-1386

دو محور

بنزینی

پنج نفر

11686028430

61201411

دارد

%55

58/000/000 2/900/000

5

72-554 ج 78

پژو روآ

نوك مدادي متاليك-1386

دو محور

بنزيني

5 نفر

11686027666

61201410

دارد

%57

40/000/000 2/000/000

6

82-316 ج46

رنو مگان2000

نوک مدادی متالیک-90

دو محور

بنزینی

5 نفر

F4R1771C125537

NAPIM050E01018672

دارد

%37

680/000/000 34/000/0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

72-697 ج 99

کامیونت ون نیسان 2400

آبي روغني-1370

دو محور

بنزینی

جمعا 3800 كيلوگرم

93947 تعويضي

066346

دارد

%59

47/000/000 2/350/000

8

62-375 ج16

سمند ايكس 7

سفيد-1387

دو محور

دوگانه سوز

پنج نفر

12486237902

70715737-اتاق تعويضي

دارد

%59

125/000/000 6/250/000

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 97/10/6تا تاريخ 97/10/16 به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

ضمنا متقاضیان محترم می توانند در تاریخ هاي 97/10/13و 97/10/15 و 97/10/16 از ساعت 11 صبح تا 15  عصر از خودروها به آدرس بابل ، میدان قاضی کتی ، تاسیسات شهرداری بازدید به عمل آورند.

آخرین مهلت تحویل اسناد روز يكشنبه مورخه 97/10/16می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه 97/10/19 راس ساعت 14 می باشد.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

محسن کبود فیروزجایی- شهردار بابل

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/06 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/06
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/16 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/06
تاریخ انقضاء: 1397/10/06
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0