سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوم نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: عمليات زيرسازي و روكش آسفالت-فاز پنجم جاده ساحلي احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي اميركبير-بازار ماهي-بسيج-بلوار شهيد بهشتي-بلوار حائري ساماندهي خيابان نوشيرواني(جاده قديم آمل) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                      

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مبناي برآورد

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

عمليات زيرسازي و روكش آسفالت-فاز پنجم جاده ساحلي

27/769/148/463 1/388/457/423

راه و باند سال 97

راه

6

احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي اميركبير-بازار ماهي-بسيج-بلوار شهيد بهشتي-بلوار حائري

27/379/300/883 1/368/965/044

راه و باند،ابنيه و آبياري و زهكشي سال 97

راه يا آب

12

ساماندهي خيابان نوشيرواني(جاده قديم آمل)

14/663/258/277 733/162/913

ابنيه و راه و باند سال 97

ابنيه يا راه

10

· تامين اعتبار پروژه هاي فوق از محل منابع عمراني و داخلي مي باشد .

1- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 97/9/29 تا تاریخ  97/10/9  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تاریخ 97/10/9  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  97/10/12 راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

http://www.babolcity.ir

محسن کبود فیروزجایی

شهردار بابل  

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/29 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/09
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/10 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/12
تاریخ انقضاء: 1397/10/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0