جمعه, 29 تير 1397
تست فراخوان
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی (نوبت اول)(چاپ دوم)قطعه 3 (تفكيكي معروف به ملكيان )به شماره پلاك ثبتي 104/2584/3624 اصلي بخش دو غرب قطعه 24 (تفكيكي معروف به ملكيان) به شماره پلاك ثبتي 104/2605/3624 اصلي بخش دو غرب جديد! مزايده 1397/04/271397/05/071397/05/061397/05/06مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی (نوبت اول)(چاپ اول)قطعه 3 (تفكيكي معروف به ملكيان )به شماره پلاك ثبتي 104/2584/3624 اصلي بخش دو غرب قطعه 24 (تفكيكي معروف به ملكيان) به شماره پلاك ثبتي 104/2605/3624 اصلي بخش دو غرب جديد! مزايده 1397/04/271397/05/061397/05/061397/05/06مشاهده اطلاعات کامل
آگهی فراخوان عمومي نوبت اول-چاپ دومساماندهي به وضعيت مديريت شيرابه زباله و روانآبهاي سطحي سكوي بارگيري زباله واقع در ميدان امام حسين (ع)، فراخوان 1397/04/131397/04/281397/04/281397/04/28مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی –چاپ دوم ( نوبت دوم )اجاره يك باب كيوسك مطبوعاتي واقع در چهارراه گله محله-نبش خيابان بسطامي مزايده 1397/04/131397/04/271397/04/231397/04/23مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دوملكه گيري كارهاي عمراني سطح شهر احداث كانال با لوله مسلح500-600-800 منطقه دو احداث كانال با لوله مسلح500-600 منطقه دو تكميل فرش موزائيك(واش بتن)پارك شهيد شكري مناقصه 1397/04/061397/04/201397/04/161397/04/16مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی –چاپ اول ( نوبت دوم )اجاره يك باب كيوسك مطبوعاتي واقع در چهارراه گله محله-نبش خيابان بسطامي مزايده 1397/04/131397/04/271397/04/231397/04/23مشاهده اطلاعات کامل
آگهی فراخوان نوبت اول-چاپ اولساماندهي به وضعيت مديريت شيرابه زباله و روانآبهاي سطحي سكوي بارگيري زباله واقع در ميدان امام حسين (ع فراخوان 1397/04/061397/04/211397/04/211397/04/21مشاهده اطلاعات کامل
آگهی فراخوان نوبت اول-چاپ اولساماندهي به وضعيت مديريت شيرابه زباله و روانآبهاي سطحي سكوي بارگيري زباله واقع در ميدان امام حسين (ع فراخوان 1397/04/061397/04/211397/04/211397/04/21مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اوللكه گيري كارهاي عمراني سطح شهر احداث كانال با لوله مسلح500-600-800 منطقه دو احداث كانال با لوله مسلح500-600 منطقه دو تكميل فرش موزائيك(واش بتن)پارك شهيد شكري مناقصه 1397/03/301397/03/301397/03/301397/03/30مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اوللكه گيري كارهاي عمراني سطح شهر احداث كانال با لوله مسلح500-600-800 منطقه دو احداث كانال با لوله مسلح500-600 منطقه دو تكميل فرش موزائيك(واش بتن)پارك شهيد شكري مناقصه 1397/03/301397/03/301397/03/301397/03/30مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0