پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 27 آبان 1397
تست فراخوان
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی (نوبت دوم)(چاپ اول)پلاک ثبتی 2326/642/9583اصلي بخش دو غرب بابل واقع در ميدان بسيج-جنب تاكسيراني سابق و پلاک ثبتی 2815/2814/471/4828 اصلی بخش يك شرق واقع در بلوار امام رضا-ياسين يك-شهرك مالك اكبرنژاد مزايده 1397/08/271397/09/071397/09/061397/09/06مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی – چاپ دوم(نوبت اول)تجميع بیمه تكميلي كاركنان (رسمي،پيماني،قراردادي،شركتي،حجمي)و ساير بيمه هاي شهرداري و سازمان هاي تابعه مناقصه 1397/08/201397/08/291397/08/291397/08/29مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی – چاپ اول (نوبت اول)تجميع بیمه تكميلي كاركنان (رسمي،پيماني،قراردادي،شركتي،حجمي)و ساير بيمه هاي شهرداري و سازمان هاي تابعه مناقصه 1397/08/201397/08/291397/08/291397/08/29مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ دوم 5 عدد تابلو تبليغاتي با ابعاد 3 در 5 واقع در خيابان شريعتي ،ضلع غربي دانشگاه نوشيرواني مزايده 1397/08/051397/08/231397/08/151397/08/15مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومي (نوبت اول - چاپ دومپلاک ثبتی 2326/642/9583 اصلي بخش دو غرب بابل واقع در ميدان بسيج-جنب تاكسيراني سابق پلاک ثبتی 2815/2814/471/4828 اصلی بخش يك شرق واقع در بلوار امام رضا-ياسين يك-شهرك مالك اكبرنژاد مزايده 1397/07/291397/08/121397/08/101397/08/10مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه (نوبت اول- چاپ دوم) هزينه نگهداري شش ماه دوم سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري مناقصه 1397/06/251397/07/031397/06/031397/07/03مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول)– چاپ اولعمليات زيرسازي آسفالت (اجراي اساس و زير اساس از سنگ كوهي )فاز پنجم جاده ساحلي مناقصه 1397/06/171397/07/041397/06/171397/06/27مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولروكش آسفالت سطح شهر مناقصه 1397/05/241397/06/031397/06/031397/06/03مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولعمليات زيرسازي،روكش آسفالت و اجراي جدول ترافيكي 35 متري اميركبير اجراي جداول رفيوژ مياني و طرح هندسي بلوار نژاد اكبر مناقصه 1397/05/181397/05/301397/05/271397/05/27مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولاحداث كانال با لوله مسلح500-600 منطقه دو مناقصه 1397/05/081397/05/171397/05/171397/05/17مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تست فراخوان
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی (نوبت دوم)(چاپ اول)پلاک ثبتی 2326/642/9583اصلي بخش دو غرب بابل واقع در ميدان بسيج-جنب تاكسيراني سابق و پلاک ثبتی 2815/2814/471/4828 اصلی بخش يك شرق واقع در بلوار امام رضا-ياسين يك-شهرك مالك اكبرنژاد مزايده 1397/08/271397/09/071397/09/061397/09/06مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی – چاپ دوم(نوبت اول)تجميع بیمه تكميلي كاركنان (رسمي،پيماني،قراردادي،شركتي،حجمي)و ساير بيمه هاي شهرداري و سازمان هاي تابعه مناقصه 1397/08/201397/08/291397/08/291397/08/29مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی – چاپ اول (نوبت اول)تجميع بیمه تكميلي كاركنان (رسمي،پيماني،قراردادي،شركتي،حجمي)و ساير بيمه هاي شهرداري و سازمان هاي تابعه مناقصه 1397/08/201397/08/291397/08/291397/08/29مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ دوم 5 عدد تابلو تبليغاتي با ابعاد 3 در 5 واقع در خيابان شريعتي ،ضلع غربي دانشگاه نوشيرواني مزايده 1397/08/051397/08/231397/08/151397/08/15مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومي (نوبت اول - چاپ دومپلاک ثبتی 2326/642/9583 اصلي بخش دو غرب بابل واقع در ميدان بسيج-جنب تاكسيراني سابق پلاک ثبتی 2815/2814/471/4828 اصلی بخش يك شرق واقع در بلوار امام رضا-ياسين يك-شهرك مالك اكبرنژاد مزايده 1397/07/291397/08/121397/08/101397/08/10مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه (نوبت اول- چاپ دوم) هزينه نگهداري شش ماه دوم سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري مناقصه 1397/06/251397/07/031397/06/031397/07/03مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول)– چاپ اولعمليات زيرسازي آسفالت (اجراي اساس و زير اساس از سنگ كوهي )فاز پنجم جاده ساحلي مناقصه 1397/06/171397/07/041397/06/171397/06/27مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولروكش آسفالت سطح شهر مناقصه 1397/05/241397/06/031397/06/031397/06/03مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولعمليات زيرسازي،روكش آسفالت و اجراي جدول ترافيكي 35 متري اميركبير اجراي جداول رفيوژ مياني و طرح هندسي بلوار نژاد اكبر مناقصه 1397/05/181397/05/301397/05/271397/05/27مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولاحداث كانال با لوله مسلح500-600 منطقه دو مناقصه 1397/05/081397/05/171397/05/171397/05/17مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0